Nhận sửa chửa các thiết bị điện tử , điện lạnh .vi tính không ngại xa .

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...